خبر تصویری

قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی
قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان گرامی دروس کارآموزی

دانشجویان گرامی دروس کارآموزی توجه فرمایند : ارائه تصاویراساسنامه و آگهی تاسیس شرکت های خصوصی در زمان اخذ معرفی نامه از اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت الزامی می باشد.

ادامه مطلب