اخبار

ارائه روشی برای ساخت، مشخصه‌یابی و دستکاری نانوحامل پپتیدی

پژوهشگران نانوحامل پلیمری ساختند که می‌توان از آن برای رهاسازی دارو استفاده کرد. این گروه روشی برای مشخصه‌یابی این نانوحامل در بدن ارائه ومسیری را برای دستکاری مورفولوژی این نانوحامل پیشنهاد کردند.

ادامه مطلب